-  Stadtarchiv Wismar
 -  Abt. VIII. Rep. 3. A1 Fotosammlung A-C - Glasplatten und Negative
 -  01.: A. Fotosammlung A
 -  01.20.: A.20. Reproduktionen
 +  01.20.01.: A.20.1. Repros Bilder, Gemälde und Buchtitel
 +  01.20.02.: A.20.2. Repros Personen
 +  01.20.03.: A.20.3. Repros Profanbauten
 +  01.20.04.: A.20.4. Repros Stiche
 +  01.20.05.: A.20.5. Repros Pläne
 +  01.20.06.: A.20.6. Repros Urkunden
Fotosammlung A-C - Glasplatten und Negative - 01. A. Fotosammlung A - 01.20. A.20. Reproduktionen