-  Kreisarchiv Nordwestmecklenburg
 -  NWM XIV Landkreis Nordwestmecklenburg
 -  02. Stabstelle Wirtschafts- und Regionalentwicklung
NWM XIV Landkreis Nordwestmecklenburg - 02. 02. Stabstelle Wirtschafts- und Regionalentwicklung