-  Kreisarchiv Nordwestmecklenburg
 -  NWM XIV Landkreis Nordwestmecklenburg
 -  03. Juristen
NWM XIV Landkreis Nordwestmecklenburg - 03. 03. Juristen