-  Kreisarchiv Nordwestmecklenburg
 -  NWM XIV Landkreis Nordwestmecklenburg
 -  05. Eigenbetrieb Rettungsdienst
NWM XIV Landkreis Nordwestmecklenburg - 05. 05. Eigenbetrieb Rettungsdienst