-  Kreisarchiv Nordwestmecklenburg
 -  NWM XIV Landkreis Nordwestmecklenburg
 -  07. Personalrat
NWM XIV Landkreis Nordwestmecklenburg - 07. 07. Personalrat