-  Kreisarchiv Nordwestmecklenburg
 -  NWM XIV Landkreis Nordwestmecklenburg
 -  08. Gleichstellungsbeauftragte
NWM XIV Landkreis Nordwestmecklenburg - 08. 08. Gleichstellungsbeauftragte