-  Kreisarchiv Nordwestmecklenburg
 -  NWM XIV Landkreis Nordwestmecklenburg
 -  10. FD 14, Rechnungs- und Gemeindeprüfung
NWM XIV Landkreis Nordwestmecklenburg - 10. 10. FD 14, Rechnungs- und Gemeindeprüfung