-  Kreisarchiv Nordwestmecklenburg
 -  NWM XIV Landkreis Nordwestmecklenburg
 -  11. FD 15, Kommunalaufsicht
NWM XIV Landkreis Nordwestmecklenburg - 11. 11. FD 15, Kommunalaufsicht