-  Kreisarchiv Nordwestmecklenburg
 -  NWM XIV Landkreis Nordwestmecklenburg
 -  13. FD 21, Finanzbuchführung
NWM XIV Landkreis Nordwestmecklenburg - 13. 13. FD 21, Finanzbuchführung