-  Kreisarchiv Nordwestmecklenburg
 -  NWM XIV Landkreis Nordwestmecklenburg
 -  16. FD 39, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
NWM XIV Landkreis Nordwestmecklenburg - 16. 16. FD 39, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt