-  Kreisarchiv Nordwestmecklenburg
 -  NWM XIV Landkreis Nordwestmecklenburg
 -  20. FD 53, Öffentlicher Gesundheitsdienst
NWM XIV Landkreis Nordwestmecklenburg - 20. 20. FD 53, Öffentlicher Gesundheitsdienst