-  Kreisarchiv Nordwestmecklenburg
 -  NWM XIV Landkreis Nordwestmecklenburg
 -  22. FD 62, Kataster und Vermessung
NWM XIV Landkreis Nordwestmecklenburg - 22. 22. FD 62, Kataster und Vermessung