-  Kreisarchiv Nordwestmecklenburg
 -  SG/I Ansichtskarten
 -  065. Gemeinde Löwitz
SG/I Ansichtskarten - 76. 065. Gemeinde Löwitz