-  Kreisarchiv Nordwestmecklenburg
 -  SG/V Ortschaften A-Z
 -  065. Gemeinde Löwitz
SG/V Ortschaften A-Z - 76. 065. Gemeinde Löwitz