-  Kreisarchiv Nordwestmecklenburg
 -  SG/V Ortschaften A-Z
 -  076. Gemeinde Nesow
SG/V Ortschaften A-Z - 87. 076. Gemeinde Nesow