-  Kreisarchiv Nordwestmecklenburg
 -  SG/V Ortschaften A-Z
 -  085. Gemeinde Pötenitz
SG/V Ortschaften A-Z - 96. 085. Gemeinde Pötenitz