-  Kreisarchiv Nordwestmecklenburg
 -  SG/V Ortschaften A-Z
 -  091. Gemeinde Rögnitz
SG/V Ortschaften A-Z - 102. 091. Gemeinde Rögnitz