-  Kreisarchiv Nordwestmecklenburg
 -  SG/V Ortschaften A-Z
 -  109. Gemeinde Züsow
SG/V Ortschaften A-Z - 121. 109. Gemeinde Züsow